Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2023

Контрольні питання

Фізичне виховання. Баскетбол

Контрольні питання з баскетболу:

 1. Що Ви знаєте про історію виникнення баскетболу?
 2. Яка правильна техніка ведення м’яча?
 3. На які групи діляться технічні прийоми в баскетболі?
 4. Які стійки в баскетболі Ви знаєте?
 5. Які Ви знаєте способи переміщення?
 6. Охарактеризуйте техніку гри в нападі і в захисті.
 7. Які головні кидки в баскетболі Ви знаєте?
 8. Назвіть головні технічні вимоги до виконання штрафного кидка та подвійного кроку?
 9. Які тактичні дії в баскетболі Ви знаєте.
 10. Охарактеризуйте головні засоби та методи загальної та спеціальної фізичної підготовки баскетболіста.

Літературні джерела:

 1. Мозола Р.С., Приступа Є.Н., Вацеба О.М. Індивідуальне тренування баскетболістів. – Львів: 1993. – 88с.
 2. Єфімов А.А. Познахірев В.Ф. Індивідуальна гра в захисті у баскетболі//ЛДІФК.Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор. Тези Всеукр. Наук.-метод.конф. присвяченої 50-літтю ЛДІФК (24-25 травня 1996 р. – Львів,1996. – С.40-41.
 3. Галайдюк М. А., Дуб І. М., Драчук А. І. Баскетбол. методика навчення, правила змагаль, організація і механіка суддівства: Навч. посіб. – Вінниця, 2001. – 192 с.
 4. Баскетбол: Учебник для ин-тов физ. культ./Под. ред. Ю.М.Портнова, – 3-е изд., перераб. – М.: Физкультура и спорт.1988 – 288с.
 5. Ю.М. Портнова.  Баскетбол: Підручник для вузів фізичної культури / Під. ред. М. : Физкультура и спорт, 1997.  480с.
 6. Правила змагань з баскетболу 2014 р.

Фізичне виховання. Волейбол

Контрольні питання з волейболу:

 1. Коли і де зародився волейбол ?
 2. Назвіть етапи розвитку волейболу.
 3. Які Ви знаєте технічні прийоми волейболу?
 4. Наведіть приклад фізичних якостей, які притаманні грі у волейбол.
 5. Які вправи та засоби використовують для вдосконалення спеціальної фізичної підготовленості волейболіста?

Літературні джерела:

 1. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Лисак Н.В. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.
 2. А.А.Демчишин. “Волейбол-гра для всіх”.-К., Здоров’я-1986. 
 3. Вознюк Т.В., Ковальчук А.А., Ковальчук О.В. Волейбол у закладах вищої освіти: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 280 с.
 4. Костюкевич В.М., Вознюк Т.В., Драчук А.І. Теорія і методика викладання спортивних ігор. Вінниця: Планер, 2012. 228 с.
 5. Прозар М.В., Козак Є.П. Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 234 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1522.

Фізичне виховання. Силові види

Контрольні питання:

 1. Історія виникнення атлетичної гімнастики.
 2. Сучасні засоби силового тренування
 3. Значення продуктів харчування. Взаємозв’язок харчування з фізичними навантаженнями.
 4. Особливості використання тренажерів у тренувальному процесі з атлетичної гімнастики.
 5. Максимальна вага, розминочна вага, тренувальна(робоча) вага
 6. Базові вправи для м’язів верхнього та нижнього плечового поясу.
 7. Максимальне повторювання. Об’єм навантаження.
 8. Базові вправи для м’язів шиї.
 9. Базові вправи для м’язів стегна, голені.
 10. Базові вправи для м’язів спини.
 11. Види силової підготовки.

Літературні джерела:

 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [Навчальний посібник] // Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 с.
 2. Практика в системі фізкультурної освіти // Під ред. М.І. Воробйова, Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2006. – 192 с.
 3. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях // Під ред. В.Г.Папуші. – Тернопіль: Підручники та Посібники, 2010. – 128 с.
 4. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи терії і методики фізичного виховання // Під ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – том 1. – 392 с.
 5. Теорія і методика фізичного виховання.. Методика фізичного виховання різних груп населення // Під ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – том 2. – 368 с.
 6. Фізичне виховання : Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ – IV рівнів акредитації. – К., 2003.

 

Фізичне виховання. Футбол

Контрольні питання з футболу:

 1. У літописах яких країн стародавнього світу згадано гру у футбол?
 2. Коли і ким були розроблені перші правила гри?
 3. Назвіть головні елементи техніки польового гравця.
 4. Які способи виконання ударів по м’ячу ногою Ви знаєте? Охарактеризуйте один за вибором.
 5. У чому особливість техніки гри воротаря?
 6. Перелічіть вправи, які застосовують під час навчання техніки удару головою.
 7. У чому відмінність швидкого та поступового нападу?
 8. Які способи взаємодії гравців у груповій тактиці захисту Ви знаєте?
 9. Які функції воротаря у футбольній тактиці?
 10. Які тактичні системи гри найчастіше застосовують провідні команди України та світу?
 11. Назвіть спеціальні вправи для розвитку швидкості у футболі.

Літературні джерела:

 1. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.
 2. А.Н. Ромашенко, О.Н. Джус, М.Є. Догадін. Футбол. Тренування футболістів.
 3. В.О. Келлер. В.В., Соломонко. Індивідуальне тренування футболістів.
 4. В.Г. Осінчук. Тренування футболістів з міні-футболу ВНЗ.
 5. Фалес Й.Г., Левчук В.Є. Тестування в футболі та міні-футболі.
 6. В.А. Важгін. Управління футболу. Управління науково-дослідної роботи в навчальних закладах.

Фізичне виховання. Спеціальне медичне відділення.

Контрольні питання:

 1. Що розуміється під поняттями «фізична культура» та «фізичне виховання»?
 2. Яке місце спорт посідає у системі формування особистості?
 3. Які нетрадиційні системи зміцнення здоров’я та фізичного вдосконалення людини ви можете назвати?
 4. Які приклади малих форм активного відпочинку під час розумових навантажень вам відомі?
 5. Як використовуються засоби ЛФК у профілактиці та лікуванні окремих видів захворювань ?
 6. У чому полягає сутність оздоровчої психофізичної системи Порфирія Іванова?
 7. Як відрізняється парадоксальна дихальна гімнастика К. П. Бутейка та  О. М. Стрельникової?
 8. Які складові системи лікування хребта за методикою лікаря Бубновського ?
 9. Яке місце фізичного виховання і спорту у структурі національної культури ?
 10. Яку роль займає загартовування організму у профілактиці захворювань ?
 11. У чому полягає методика організації та проведення самостійних занять фізичними вправами?
 12. Що варто розуміти під поняттям «раціонального харчування»?

Літературні джерела:

 1. Боднар І. Теорія, методика і організація фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи Навч.-методичний посіб. – Львів, Українські технології. – 2005. – 48 с.
 2. Дубогай О.Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Серія “Педагогіка, соціальна робота“. Випуск 33. 25 О.Д.Дубогай, А.В.Цьось, М.В.Євтушок. – Луцьк: Східно-європ. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с.
 3. Іваночко О. Організація та методика навчальних занять спеціального медичного відділення у ВНЗ / О. Іваночко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галу
 4. Петренко М. І. Фізичне виховання студентів в спеціальній медичній групі / М. І. Петренко, А. М. Голубович, Є. П. Микитюк. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – Ч. І. – 83 с.
 5. Полатайко Ю.О. Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних групах. – ІваноФранківськ: Плай, 2004. – 161 с.
 6. Самойлович В. А. Методичні рекомендації до навчальних занять з фізичної культури в спеціальній медичній групі / В. А. Самойлович, Ю. Ю. Мусхаріна. – Слов’янск: СДПУ, 2008. – 38 с
 7. Язловецький В.С. Фізичне виховання студентів з відхиленнями в стані здоров’я. Навчальний посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2004. – 352 с.
 8. Яковлів В. Л., Яковлів Є. В. Здоров’язбережувальний підхід в процесі фізичного виховання студентів спеціалізованих медичних груп. Зб. наук. пр. ХХІ Міжнар. наук. конф. «Актуальні наукові дослідженняу сучасному світі». Переяслав-Хмельницький , 2017. Вип 1 (21) с. 167-170.

 

Останні новини

Всі новини